Κύπρου 24

46100

Ηγουμενίτσα

Ελλάδα

Θεσπρωτία

Ελλάδα

26650-27656, 27657

26650-27656